яблочного повидла (можно взять 5-6 крупных яблок)

http://www.kstrulki2.markoweb.ru/?cp_ingredient=yablochnogo-povidla-mozhno-vzyat-5-6-krupnykh-yablok