зубчиков чеснока (можно больше-меньше по вкусу)

http://www.kstrulki2.markoweb.ru/?cp_ingredient=zubchikov-chesnoka-mozhno-bolshe-menshe-po-vkusu