столовые ложки подсолнечного масла

http://www.kstrulki2.markoweb.ru/?cp_ingredient=stolovye-lozhki-podsolnechnogo-masla