коньяка, рома или другого крепкого алкоголя (по желанию)

http://www.kstrulki2.markoweb.ru/?cp_ingredient=konyaka-roma-ili-drugogo-krepkogo-alkogolya-po-zhelaniyu